پرسشنامه کنش ارتباطی – یاکوبسن (۲۰۰۴)

پرسشنامه کنش ارتباطی – یاکوبسن (۲۰۰۴)

یاکوبسن (۲۰۰۴) و هم‏چنین یاکوبسن و استوری (۲۰۰۴) معتقدند که کنش ارتباطی در حوزه عمومی و شرایط آن را می‏توان عملیاتی کرد. بدین ترتیب آنها مقیاسی را پیشنهاد می‏کنند که برای سنجش شرایط آرمانی گفتار و مدعاهای معتبر قابلیت دارد. به منظور بررسی کنش ارتباطی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۱۷ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر یاکوبسن (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.