پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین خوشکام (۱۳۸۵)

پرسشنامه کیفیت ارتباط زوجین خوشکام (۱۳۸۵)

یکی از عوامل مهم در حفظ روابط سالم خانواده نقش ارتباط می باشد. ارتباط به عنوان یک نیروی حیاتی و پویا به رشد و تکامل خانواده سالم و رضامند سهولت می بخشد. با تغییرات همواره نقش ها در خانواده های امروزی، ایجاد توازن بین خود مختاری و صمیمیت، حمایت، مذاکره، انتقاد به طریقه مثبت، درک سایر اعضاء خانواده از خصوصیات با اهمیت خانواده سالم و موفق است و توسعه و تداوم رفتارهای ارتباطی انعطاف پذیر یکی از روش های رسیدن به زندگی خانوادگی پویا و سالم است.

به منظور سنجش و ارزیابی میزان کیفیت ارتباط زوجین می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۳۳ گویه و ابعاد توجه به خود، توجه به همسر، برنامه ریزی برای حل مشکلات و سبکهای ارتباطی می‌باشد که از پژوهش معتبر خوشکام (۱۳۸۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.