پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین

پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین

کیفیت زندگی مرتبط با سلامت دربرگیرنده آن ابعادی از کیفیت کلی زندگی است که به طور واضحی سلامت (فیزیکی یا روانی) را تحت تأثیر خود قرار می دهند. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎﺳﻼﻣﺖ ﺑﻪ اﺑﻌﺎد روان ﺷﻨﺎختی، ﺟﺴﻤﯽ و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽﺳﻼﻣﺖ ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد و ﺑﺎورﻫﺎ، اﻧﺘﻈﺎرها، احساس، ﺗﺠﺎرب اﻓﺮادﺑﺮآن تأثیر می گذارد. کیفیت زندگی مرتبط با سلامتی شامل برداشت ها، اعتقادات، انتظارات و تجارب فرد مربوط به سلامت فیزیکی –اجتماعی و روانی است.

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی مرتبط با سلامت می توان از پرسشنامه کیفیت زندگی مرتبط با سلامت کیداسکرین استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۷ گویه و ابعاد بهزیستی جسمی، بهزیستی روانی، ارتباطات والدین و خودمختاری، حمایت اجتماعی و همسالان و محیط مدرسه می‌باشد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو مطالعه در سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۶ مورد تأیید قرار گرفته است.