پرسشنامه کیفیت مراقبت از بیمار (QUALPAC) – واندلت و آگر (۱۹۷۴) – ۷۲ گویه ای

پرسشنامه کیفیت مراقبت از بیمار (QUALPAC) – واندلت و آگر (۱۹۷۴) – ۷۲ گویه ای

کیفیت مراقبتهای پرستاری: مراقبت یکی از مهمترین مفاهیم رشته ی پرستاری است و تعریف آن وابستگی زیادی به پارادایم فکری جامعه ی اسلامی ایرانی ما دارد. مراقبت اسلامی نوعی حالت درونزاد و در راستای بالفعل نمودن فطرت انسان است. در حالی که در نظریه های مراقبتی، مراقبت نوعی حالت برونزاد و نسبی دارد. بنابراین در مراقبت اسلامی تمرکز مراقبت، بر حرکت و تعالی انسان به سوی خدا است. ولی در نظریه های مراقبتی، مراقبت و تعالی انسان، براساس تجربیاتش با محیط و با محوریت انسان است. کیفیت مراقبت های پرستاری شامل آن دسته از فعالیتهایی است که به منظور رسیدن به هدف ها و نتایج مورد انتظار در برنامه ریزی های پرستاری در سه بعد فیزیکی، ارتباطی و روانی اجتماعی به مرحله ی اجرا گذاشته می شود. منظور از بعد فیزیکی عوامل مربوط به بدن شخص و اشیاء، منظور از بعد ارتباطی، فرآیند تبادل و افکار، احساسات و عقاید دو نفر یا بیشتر با علایم و نماد مناسب به منظور تاثیر، کنترل و هدایت یکدیگر و بعد روانی اجتماعی به شرایطی اطلاق می شود که در آن، عوامل روانی اجتماعی با هم ایفای نقش می کنند.

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت مراقبت از بیمار در پرستاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷۲ گویه و ابعاد روانی اجتماعی، فیزیکی و ارتباطی می‌باشد که از پژوهش معتبر واندلت و آگر (۱۹۷۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۵ مورد تأیید قرار گرفته است.