پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

پرسشنامه گرایش کارآفرینانه – توکلی (۱۳۹۴)

گرایش کارآفرینانه: گرایش کارآفرینانه یک عامل اساسی برای کسب مزیت رقابتی و عملکرد شرکت می باشد. تعریف شرکت با گرایش کارآفرینانه بر اساس میلر آن است که در نوآوری های بازاریابی محصول درگیر می شود، تا حدودی متحمل ریسک می شود و در پذیرش و سازگاری با نوآوری سریع عمل می کند.

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش کارآفرینانه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر توکلی (۱۳۹۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.