پرسشنامه گرایش به لذت بردن از خرید – بیتی و فرل (۱۹۹۸)

پرسشنامه گرایش به لذت بردن از خرید – بیتی و فرل (۱۹۹۸)

گرایش به لذت بردن از خرید: گویال و میتال لذت خرید را به عنوان ویژگی فرد خریدار که نشان دهنده تمایل به لذتبخش تر یافتن خرید و به تجربه لذت بیشتر خرید نسبت به دیگران تعریف کرده اند.

به منظور سنجش گرایش به لذت بردن از خرید می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۴ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بیتی و فرل (۱۹۹۸) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.