پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان – واتکینز و همکاران (۲۰۰۴)

پرسشنامه یادگیری الکترونیکی دانشجویان – واتکینز و همکاران (۲۰۰۴)

یادگیری الکترونیکی دانشجویان فرآیند یادگیری مؤثری است متشکل از محتوایی که به صورت دیجیتالی ارائه می شود، در تعریفی دیگر یادگیری الکترونیکی را شامل تمام تجارب یادگیری و آموزشی می داند که از طریق فناوری الکترونیکی همچون اینترنت، نوارهای دیداری و شنیداری، پخش ماهواره ای، تلویزیون تعاملی و لوحهای فشرده ارائه می شوند. در جهان پرشتاب امروزی یادگیری الکترونیکی به عنوان یک ابزار کسب دانش، به سرعت در حال گسترش، توسعه و تحول است. چنین روند رو به رشدی دست اندرکاران را ملزم به اعمال روشهای علمی و منطقی در اجرا، ارزیابی و مدیریت پروژه‌های یادگیری الکترونیکی می‌نماید. پیشرفت روزافزون در زمینه علوم رایانه ای و ظهور و گسترش شبکه‌های اطلاع رسانی به ویژه اینترنت، امکانات و روش‌های تازه ای را پیش روی برنامه ریزان و مجریان برنامه‌های آموززشی قرار داده و مشکلات گذشته در عرصه آموزش، به ویژه محدودیت‌های ناشی از زمان و مکان یادگیری را کمرنگ نموده است.

به منظور بررسی یادگیری الکترونیکی دانشجویان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۵ گویه و پنج بعد انگیزش، مهارت‌ها و ارتباطات پیوسته، دسترسی به فناوری، توانایی یادگیری از طریق رسانه‌ها و گفتگوهای گروهی اینترنتی می‌باشد که از پژوهش معتبر واتکینز و همکاران (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۳ مورد تأیید قرار گرفته است.