ﭘﺮﺳشنامه ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (STSS)

ﭘﺮﺳشنامه ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ (STSS)

پرسشنامه خود خاموشی به منظور اندازه گیری خود خاموشی توسط جک در سال ۱۹۹۱ ارائه شده است. این مقیاس دارای ۳۱ گویه است که با استفاده از چهار بعد درک ﻇﺎﻫﺮی از ﺧﻮد، ﻗﺮﺑﺎﻧﯽ ﮐﺮدن آﮔﺎﻫﺎنه ﺧﻮد، ﺧﻮد ﺧﺎﻣﻮﺷﯽ و ﺗﻘﺴﯿﻢ ﮐﺮدن ﺧﻮد به سنجش خود خاموشی می پردازد. روایی و پایایی این پرسشنامه در دو پژوهش در سال ۱۳۹۴ مورد تأیید قرار گرفته است.