پرسشنامه بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس

پرسشنامه بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس

به منظور بررسی میزان اعتماد عمومی به پلیس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کائو و همکاران (1996) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی ویژگی‌های شخصی پلیس

پرسشنامه بررسی ویژگی‌های شخصی پلیس

به منظور بررسی ویژگی‌های شخصی پلیس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 14 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ارح و همکاران (2007) استخراج شده‌اند.