پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

پرسشنامه بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی

به منظور بررسی نگرش و عملکرد اعضای هیئت علمی نسبت به پیاده سازی نظام آموزش مجازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 31 گویه و ابعاد نگرش و عملکرد می‌باشد که [...]
پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

پرسشنامه سنجش حکمرانی خوب

به منظور سنجش حکمرانی خوب می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 35 گویه و دارای ابعاد نتیجه گرایی، اثربخشی نقش ها و وظایف، ارتقا ارزش ها، شفاف سازی، ظرفیت سازی و [...]
پرسشنامه بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

پرسشنامه بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی

به منظور بررسی رفتار کارآفرینانه در بخش دولتی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه و دارای ابعاد توانائی کاهش کاغذ بازی، گرایش به تغییر کارکنان، چشم [...]
پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره خصوصی سازی

پرسشنامه بررسی نگرش افراد درباره خصوصی سازی

به منظور بررسی نگرش افراد درباره موضوعات مختلف در خصوصی سازی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 41 گویه و دارای ابعاد اصول و کاربرد، اشکال خصوصی سازی، زمینه [...]
پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری بخش خصوصی

پرسشنامه بررسی دلایل برون سپاری بخش خصوصی

به منظور بررسی دلایل برون سپاری بخش خصوصی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر فیتزجرالد و ملوین (2002) استخراج شده‌اند.