پرسشنامه اعتیاد به کار WAQ عزیز و همکاران ۲۰۱۳

پرسشنامه اعتیاد به کار WAQ عزیز و همکاران ۲۰۱۳

به منظور سنجش اعتیاد به کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 29 گویه و 5 بعد تعارض بین کار و زندگی، وسواس اتمام کار، اعتیاد کاری، ناخشنودی و نشانه های کناره [...]
پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز (۱۹۹۲)

پرسشنامه اعتیاد به کار اسپنس و رابینز (۱۹۹۲)

اعتیاد به کار، اعتیادی است كه ممكن است لذت بخش ولی خسته کننده و مشکل ساز باشد. به گونه ای که حتی عده ای این حالت را یک بیماری می دانند. آنها الزاماً عاشق کارشان نیستند ولی بدون کار نمی توانند [...]
پرسشنامه بررسی میزان معنویت در کار

پرسشنامه بررسی میزان معنویت در کار

به منظور بررسی میزان معنویت در کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 17 گویه و دارای ابعاد حس جامعه بودن تیم، همراستایی ارزش های فردی و سازمانی، حس مشترک با [...]
پرسشنامه سنجش و ارزیابی اعتیاد به پر کاری

پرسشنامه سنجش و ارزیابی اعتیاد به پر کاری

به منظور سنجش و ارزیابی اعتیاد به پر کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر مچلویتز (1980) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه سنجش و ارزیابی اعتیاد به کار

پرسشنامه سنجش و ارزیابی اعتیاد به کار

به منظور تعیین میزان تمایل افراد به کار کردن یا اعتیاد به کار می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر مچلویتز (1980) استخراج شده‌اند.