پرسشنامه قصد کارآفرینانه

پرسشنامه قصد کارآفرینانه

قصد کارآفرینانه به منزله گرایش یا قصد یک فرد برای آغاز یک کسب و کار با رشد سریع تعریف شده است. قصد کارآفرینانه به عنوان یک حالت ذهنی که نگرش، تجربه و رفتار فرد را به دست یابی به یک هدف [...]