پرسشنامه میزان اهمیت بازارهای الکترونیکی B2B

پرسشنامه میزان اهمیت بازارهای الکترونیکی B2B

به منظور بررسی میزان اهمیت بازارهای الکترونیکی B2B برای سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه بوده می باشد که از پژوهش معتبر گاتشاک و آبراهامسن [...]
پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

پرسشنامه بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت

به منظور بررسی ادراکات درباره خرید از اینترنت می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و دارای ابعاد کارایی، آماده بودن سیستم، انجام دادن، حریم خصوصی، [...]
پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی در زمینه مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک

پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی در زمینه مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک

به منظور بررسی تاثیر قابلیت های سازمانی در زمینه مدیریت دانش بر اجرای موفق تجارت الکترونیک می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای20 گویه و دارای ابعاد آماده بودن [...]