چک لیست قدردانی و پاداش دهی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست قدردانی و پاداش دهی – سارا کوک (۱۳۹۵)

چک لیست قدردانی و پاداش دهی دارای 7 ماده است که از پژوهش معتبر سارا کوک (1395) استخراج شده است به شما این فرصت را می‌دهد که ببیند اعضای تیمتان مایل اند چگونه از آن ها قدردانی شود و دوست دارند چه [...]
پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

به منظور بررسی رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از منبع معتبر عمر و اوگنی (2006) استخراج شده‌اند.