پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

پرسشنامه رضایت از حقوق و دستمزد – موسوی (۱۳۹۴)

رضایت از حقوق و دستمزد: حقوق و دستمزد کافی به عنوان اساسیترین عاملی است که میتواند اشتیاق به کار را در کارکنان برانگیزد و یا بالعکس آنها را به بیتفاوتی نسبت به تعهداتشان و حتی انزجار از محیط [...]
پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

پرسشنامه بررسی رضایت نسبت به پرداخت سازمانی

به منظور بررسی رضایت نسبت به پرداخت های سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 21 گویه می‌باشد که از منبع معتبر عمر و اوگنی (2006) استخراج شده‌اند.