پرسشنامه اشتراک دانش – هوی و همکاران (۲۰۱۰)

پرسشنامه اشتراک دانش – هوی و همکاران (۲۰۱۰)

اشتراک دانش می­تواند بعنوان یک فرهنگ تعامل اجتماعی شامل مبادله دانش، تجارب و مهارت­های کارکنان در یک دپارتمان یا کل یک سازمان تعریف شود. هوگل و همکاران (2003) اشتراک دانش را مجموعه­ای از درک­های [...]