پرسشنامه همسر آزاری – قهاری و همکاران (۱۳۸۴)

پرسشنامه همسر آزاری – قهاری و همکاران (۱۳۸۴)

به‌طورکلی همسرآزاری انواع گوناگونی از آزارهای صورت‌گرفته به همسر را در بر می‌گیرد. بر اساس دسته‌بندی ریچاردسون و همکاران (2002) آزارها در سه دسته بدرفتاری جسمانی (مانند کتک‌زدن، سوزاندن و [...]