پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

پرسشنامه کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی

به منظور سنجش کار تیمی بر مبانی مدل لنچیونی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه و ابعاد تعهد، اعتماد، مسئولیت پذیری، برخورد سازنده و هدفمندی می‌باشد که [...]