پرسشنامه شاخص توانمندی کاری (شغلی)

پرسشنامه شاخص توانمندی کاری (شغلی)

ارزيابی توانمندی کاري يک روند پيچيده شامل ارزيابي عينی، و ارزيابي ذهنی (پيشبينی فرد از توانمنديهايش با توجه به ماهيت کارش) است. به علت اينکه روش کاربردی و جامعی که توانمندی کاری را در مطالعات [...]