مقیاس تکانش گری در کودکان (IS)- هیرسچفیلد (۱۹۶۵)

مقیاس تکانش گری در کودکان (IS)- هیرسچفیلد (۱۹۶۵)

تکانشگری اصرار و میل شدید به انجام یک عمل در پاسخ به یک محرک ذهنی یا بیرونی است. تکانشگری از دیدگاه رفتارشناسی، دربرگیرنده سود کوتاه مدت هر چند کم ارزش در برابر دستاوردهای بلندمدت ولی با ارزش تر [...]