پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵)  – ۲۳ گویه ای

پرسشنامه شخصیت برند آمبرویز (۲۰۰۵) – ۲۳ گویه ای

شخصیت برند، مفهومی در حوزة بازاریابی (ارتباطی) رابطه مند است. در ادبیات شخصیت برند، برند به عنوان یک شخصیت انسانی تلقی می شود و همانند انسان، صفات و ویژگی های شخصیتی برای آن تعریف می شود. درک این [...]