فرم کوتاه پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی BSES-SF

فرم کوتاه پرسشنامه خودکارآمدی شیردهی BSES-SF

پرسشنامه کوتاه خودکارآمدی شیردهی دنیس (2003) شامل 13 سوال می باشد. تمامی سوالات با پیشوند 'من میتوانم همواره' شروع شده که در مقیاس 5 طبقه‌ای لیکرت و بر طبق پیشنهاد بندورا در تئوری خودکارآمدی، به [...]