پرسشنامه رهبری هوشمند – سیدانمانلاکا (۲۰۰۲)

پرسشنامه رهبری هوشمند – سیدانمانلاکا (۲۰۰۲)

رهبری هوشمند یک تبادل نظر بین رهبر و پیروان در موقعیت خاص می باشد که به یاری همدیگر برای رسیدن به یک بینش مشترک به طور اثربخش فعالیت می کنند. این فرایند در یک سیستم و سازمان مشخص با ارزش ها و [...]