پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی – اونیکس و بولن (۲۰۰۰)

سرمایۀ اجتماعی دربرگیرندۀ روابطی بین مردم است که به‌‎نوعی کنش را تسهیل می‌کنند. این سرمایه تا حدی ناملموس است؛ زیرا دربرگیرندۀ روابط شخصی است. سرمایۀ اجتماعی می‌‍تواند در سطح فردی و درون‌گروهی و [...]