پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

پرسشنامه بوروکراسی – عدلی (۱۳۷۵)

بوروکراسی را می توان نوعی سازمان سلسله مراتبی تعریف کرد که عقلایی طرح ریزی شده است تا کار بسیاری از انسان ها را در جهت انجام وظایف گسترده اداری هماهنگ کند (روزنبرگ و کوزر، 1385 به نقل از جانعلی [...]
پرسشنامه ساختار سازمانی

پرسشنامه ساختار سازمانی

ساختار سازماني به تعريف سه رکن اصلي اشاره مي‌کند؛ اولاً تعيين‌کننده‌ي روابط رسمي گزارش‌دهي، سطوح سلسله مراتب اداري و حيطه‌ي کنترل مديران در سازمان است؛ ثانياً نشان‌دهنده‌ي گروه‌بندي دواير در کل [...]