پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

پرسشنامه رضایت مشتریان داخلی – گیلبرت (۲۰۰۰)

به منظور سنجش میزان رضایت مشتریان داخلی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه و 2 خرده مقیاس خدمات شخصی و صلاحیت فنی می‌باشد که از پژوهش معتبر گیلبرت [...]