پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه فشار روانی کار – تونی و همکاران (۲۰۰۵)

فشار روانی حالتی روحی است که در اثر عدم توانایی ارگانیک فرد در مقابله و انطباق با مسائل وارده از سوی محیط خارج شکل می گیرد و ناراحتی های جسمانی و روانی را در پی دارد. فشار روانی جزء لاینفک زندگی [...]