پرسشنامه قابلیت مدیریت برند

پرسشنامه قابلیت مدیریت برند

به منظور سنجش مدیریت برند می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد که از پژوهش های مورگان (2009) و وارهیز و همکاران (2011) استخراج شده‌اند. روایی و [...]