پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا – ریچمن GRSLSS

پرسشنامه سبک های یادگیری گراشا – ریچمن GRSLSS

به منظور روشن کردن احساس و نگرش دانشجویان به یادگیری در دانشگاه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 60 گویه و ابعاد مستقل، اجتنابی، همیار، وابسته، رقابتی و [...]