پرسشنامه رهبری معنوی – فرای (۲۰۰۳)

پرسشنامه رهبری معنوی – فرای (۲۰۰۳)

تئوری رهبری معنوی بر اساس مدل انگیزش درونی توسعه یافته است که از چشم انداز‌، ایمان به هدف و ماموریت سازمان‌، علاقه به نوع دوستی و بقای معنویت ترکیب یافته است. هدف رهبری معنوی توجه به نیازهای [...]