پرسشنامه رایگان بازیگوشی و سرزندگی (Playfulness)

پرسشنامه رایگان بازیگوشی و سرزندگی (Playfulness)

به منظور سنجش بازیگوشی و سرزندگی در افراد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 42 گویه و 5 خرده مقیاس بی پروایی و صراحت، اجتماعی بودن، مفرح و خنده دار، فعال و [...]