پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل (۱۹۷۴)

پرسشنامه احساسات محرابیان و راسل (۱۹۷۴)

به منظور سنجش احساسات فرد نسبت به محیط اطراف می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 18 گویه و ابعاد لذت، برانگیختگی و تسلط می‌باشد که از پژوهش معتبر محرابیان و [...]