پرسشنامه استانداردهای رابطه عاطفی زناشویی RSQ

پرسشنامه استانداردهای رابطه عاطفی زناشویی RSQ

انتظارات زناشویی به عنوان تصورات درباره رفتارهایی که باید در ازدواج اتفاق بیفتد یا رفتارهای که نباید اتفاق بیفتد، تعریف می شود. انتظارات زناشویی استانداردها و فرضیه های ذهنی، چارچوب های از پیش [...]