پرسشنامه هویت سازمانی – میلر و همکاران (۲۰۰۰)

پرسشنامه هویت سازمانی – میلر و همکاران (۲۰۰۰)

آلبرت و وتن (1985)، بر اين باور هستند كه هويت سازماني الف) آن چيزي است كه توسط افراد سازمان به عنوان ويژگي اصلي سازمان پذيرفته شده است؛ ب) كه موجب مي گردد سازمان از ديد كاركنان نسبت به سازمانهاي [...]