پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

پرسشنامه اهداف فردی – کاکس و کلینگر (۲۰۰۴)

این پرسشنامه ۱۰ سؤالی توسط کاکس و کلینگر در سال ۲۰۰۴ برای ارزیابی ساختار انگیزشی طراحی شده است و تکمیل آن در سه مرحله انجام میشود و شرکت کننده ها باید درجه بندی را بر اساس مقیاسی از ۰ تا ۱۰ در [...]