پرسشنامه جو اخلاقی سازمان – تیسنگ و فان (۲۰۱۱)

پرسشنامه جو اخلاقی سازمان – تیسنگ و فان (۲۰۱۱)

جو اخلاقي سازمان به عنوان ادراكات رايج از اعمال و رويه هاي خاص سازماني تعريف مي شود كه محتواي اخلاقي دارد. به منظور سنجش جو اخلاقی در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. [...]