پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پرسشنامه سکوت سازمانی – حاتمی (۱۳۹۵)

پیندر و هارلوس (2001) سکوت سازمانی را بهعنوان امتناع کارکنان از بیان ارزیابی رفتاری، شناختی، عاطفی خود در موقعیت های سازمانی تعریف شده است (جهانبخشیان، اسدی و همکاران، 2015). پیندر و هارلوس سکوت [...]
پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

پرسشنامه سکوت سازمانی ون داین (۲۰۰۳)

ون داين و همكاران (2003) معتقدند سکوت، همیشه، دال بر رفتاری منفعلانه و در تضاد با آوا نیست. سکوت میتواند فعال، آگاهانه، عمدی و هدفمند باشد. این موضوع نکته مهمیاست چرا که ماهیت پیچیده و چندبعدی [...]