پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

پرسشنامه رایگان عادت خرید کردن

اعتیاد، فقط به معنای وابستگی به مواد مخدر نیست. ممکن است پرداختن به برخی رفتارها هم از حالت عادی و معمولی خارج شود و جنبه اعتیادآور به خود بگیرد. مثل اعتیاد به خرید. ما همیشه نمی توانیم چنین [...]