پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (۲۰۰۱)

پرسشنامه یادگیری خودراهبر فیشر و همکاران (۲۰۰۱)

آمادگی فراگیر برای یادگیری خودراهبر به عنوان میزان برخورداری از نگرش‌ها، توانایی‌های فردی و ویژگی‌های شخصیتی لازم جهت خودراهبری در یادگیری تعریف شده است. یادگیری خودراهبر یک فرایند هدفمند است که [...]