پرسشنامه بیماران ریوی – سنت جرج SGRQ

پرسشنامه بیماران ریوی – سنت جرج SGRQ

ابزار مورد استفاده در بررسی کیفیت تنفسی در بیماران مزمن انسدادی ریه، پرسشنامه سنت جورج می باشد. این پرسشنامه در سه بخش تنظیم شده است. بخش اول شامل شکایات ریوی از نظر توالی و شدت می باشد (علایم [...]