پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

پرسشنامه کیفیت نوآوری – وانگ و وانگ (۲۰۱۲)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت نوآوری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 5 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وانگ و وانگ (2012) استخراج شده‌اند و روایی و پایایی [...]
پرسشنامه قابلیت نوآوری – شنگ و چن (۲۰۱۶)

پرسشنامه قابلیت نوآوری – شنگ و چن (۲۰۱۶)

نوآوری یک فرآیند مشارکتی است که تنها ترکیب از دانش، تجربیات و ایده های کارکنان امکانپذیر است. امروزه سازمانهایی که یاد میگیرند و نوآور هستند، سازمانهای موفق محسوب میشوند. در مواجهه با محیط متغیر، [...]
پرسشنامه بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان

پرسشنامه بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان

به منظور بررسی میزان نوآورانه بودن سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۲۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر وانگ و احمد (۲۰۰۴) استخراج شده‌اند. از آنجایی [...]
پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

پرسشنامه خلاقیت سازمانی دورابجی و همکاران (۱۹۹۸)

سازمان‌ها به منظور بقا نيازمند انديشه‌هاي نو و نظرات و ایده‌های بديع و تازه‌اند. افكار و نظرات جديد همچون روحي در كالبد سازمان دميده مي‌شوند و آنها را از نيستي و فنا نجات مي‌دهند. در عصر حاضر به [...]