پرسشنامه سنجش گرایش به یادگیری سازمانی

پرسشنامه سنجش گرایش به یادگیری سازمانی

به منظور سنجش و ارزیابی گرایش به یادگیری سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از منبع معتبر لیو و همکاران (2002) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری

پرسشنامه ارزیابی کیفیت یادگیری

به منظور ارزیابی کیفیت یادگیری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر حسین و همکاران (2009) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی دوره آموزشی

پرسشنامه ارزیابی میزان اثربخشی دوره آموزشی

به منظور ارزیابی میزان اثربخشی دوره آموزشی برگزار شده می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 11 گویه می‌باشد که از منبع معتبر نوو (2010) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی آموزش و توسعه در سازمان ها

پرسشنامه بررسی آموزش و توسعه در سازمان ها

به منظور بررسی آموزش و توسعه در سازمان ها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 15 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ونتلند (2007) استخراج شده‌اند.