پرسشنامه برآورد انتظارات والدی – ریس (۱۹۹۲)

پرسشنامه برآورد انتظارات والدی – ریس (۱۹۹۲)

به منظور سنجش انتظارات والدی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 25 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ریس (1992) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در [...]