پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان

به منظور ارزیابی عملکرد کارکنان در سازمان می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 38 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کاندری (2005) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد

پرسشنامه بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد

به منظور بررسی اثربخشی ارزیابی عملکرد می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 19 گویه می‌باشد که از منبع معتبر کاتس و اشنایدر (2004) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش وندر شیلدز و همکاران (۲۰۱۵)

پرسشنامه بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش وندر شیلدز و همکاران (۲۰۱۵)

به منظور بررسی نگرش کارکنان به سیستم ارزیابی عملکرد و پاداش می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 13 گویه می‌باشد که از منبع معتبر ون در شیلدز و همکاران (2015) [...]