پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STRONGkids

پرسشنامه رایگان غربالگری خطر سوءتغذیه STRONGkids

به منظور بررسی خطر سوءتغذیه می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 4 گویه می‌باشد و بر اساس مجموع امتیازات بدست آمده درجه بندی می شود. بر اساس ابزار STRONGkids [...]