پرسشنامه ترومای سازمانی – ویویان و هورمان (۲۰۱۵)

پرسشنامه ترومای سازمانی – ویویان و هورمان (۲۰۱۵)

ترومای سازمانی بیانگر تجربه جمعی کارکنان از مصائب، ضربات و شوک های وارد شده به سازمان می باشد که منجر به در هم شکستن ساختارهای دفاعی و محافظتی سازمان می شود و مجموعه بطور موقت یا دائم دچار یاس و نا امیدی، آسیب پذیری و صدمات قابل توجهی می گردد، این ضربه ها روح و روان کارکنان را به هم ریخته و تاثیر منفی بر عملکرد آن ها خواهد داشت، بی توجهی و عدم مدیریت آن دوام و بقای سازمان ها را در بلند مدت تحت تاثیر قرار خواهد داد. سازمان هایی که دچار ضربه روحی – روانی  شده اند معمولا دچار رکود، ورشکستگی، فناوری نامناسب شده و عملکرد آن ها کاهش یافته و سیر نزولی خواهند داشت. که ضربه روانی وارد شده بر پیکره نیروی انسانی سازمان باعث بروز مشکلات فراوان در صنایع دارویی  ایران در سالیان گذشته شده که به صورت مشهود قابل رؤیت بوده است. عوامل متعددی در بروز و ایجاد ضربه روانی سازمانی دخیل می باشند، سازمان هایی که دچار ضربه روانی می شوند، اثراتی همچون اضطراب و دلواپسی، کاهش تعهد، بی علاقگی و بی احساسی، عدم تمرکز، عدم اطمینان و … را بر کارکنان خود خواهد داشت که در صورت عدم رسیدگی سریع به آن، ممکن است سازمان را تا مرحله مرگ پیش ببرد.

به منظور سنجش ترومای سازمانی می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۹ گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر ویویان و هورمان (۲۰۱۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه در مطالعه ای در سال ۱۳۹۸ مورد تأیید قرار گرفته است.