پرسشنامه رفتارهای مخرب کاری – مهدی (۱۳۹۵)

پرسشنامه رفتارهای مخرب کاری – مهدی (۱۳۹۵)

رفتارهای مخرب کاری: کالبرت و همکاران (۲۰۰۴) رفتار ﻣﺨﺮب را اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ تعریف کردند، رفتار ارادی که هنجارهای سازمانی را نقض کرده و سلامتی سازمان و یا کارکنانش و یا هر دو را تهدید می کند. به عقیده فوکس و همکاران (۲۰۰۱) رفتار مخرب کاری، رفتاریست که به قصد اسیب رساندن به سازمان و اعضای آن انجام می شود. رفتار مخرب کاری شامل رفتارهایی مثل دزدی، پرخاشگری، رفتارهای منفعلانه، مثل انجام ندادن عمدی دستورات یا انجام کارها به صورت غلط، سوء استفاده از اطلاعات، منابع سازمان و زمان می باشد.

به منظور سنجش و ارزیابی رفتارهای مخرب کاری می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای ۷ گویه و ابعاد رفتار منفعلانه، غیبت عمدی، ترک کار، سو استفاده از سازمان، پرخاشگری، آسیب به اموال سازمان، بدگویی از سازمان می‌باشد که از پژوهش معتبر مهدی (۱۳۹۵) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی این پرسشنامه مورد تأیید قرار گرفته است.