پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

پرسشنامه تعالی سازمانی – زید و همکاران (۲۰۱۸)

مدل تعالی سازمانی: در سال 1988، چهارده شرکت معتبر و صاحب نام اروپایی بنیاد مدیریت کیفیت اروپا را تأسیس نمودند، مأموریت این بنیاد نیروی محرک بودن برای حفظ تعالی در اروپا و چشم انداز آن درخشش [...]
پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

ارزش خدمات: مشتري، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقيّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداري مشتريان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتري محوری [...]
پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

نگرش زیست محیطی: مجموعه ای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوت های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران [...]