پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

پرسشنامه ارزش خدمات – سیلر و همکاران (۲۰۱۳)

ارزش خدمات: مشتري، اصلی ترین منبع سودآوری و رشد بانک است و بانکداران بر این نکته که رمز موفقيّت و تداوم بقاء بانک­ها، جذب، حفظ و نگهداري مشتريان است، تفاهم دارند. به همین دلیل، موضوع مشتري محوری [...]
پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

پرسشنامه نگرش زیست محیطی – امامقلی (۱۳۹۰)

نگرش زیست محیطی: مجموعه ای از احساسات، تمایلات، عقاید و قضاوت های یک فرد نسبت به یک پدیده یا رخداد زیست محیطی در زندگی است. این نگرش می تواند در جهت حفاظت از محیط زیست وحشی، گیاهان و جانوران [...]
پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

پرسشنامه کیفیت خدمات – بابین و همکاران (۲۰۰۵)

به منظور سنجش و ارزیابی کیفیت خدمات می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 3 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر بابين و همكاران (2005) استخراج شده‌اند. روایی و پایایی [...]
پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

مشهودات زیست محیطی: مشهودات زیست محیطی، به سهولت در دیدن اعمال زیست محیطی انجام شده توسط افراد دیگر برمی گردد. مشهودات زیست محیطی، به عنوان اطلاع یک شخص از تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت ها [...]