پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

پرسشنامه مشهودات زیست محیطی – وانگ (۲۰۱۴)

مشهودات زیست محیطی: مشهودات زیست محیطی، به سهولت در دیدن اعمال زیست محیطی انجام شده توسط افراد دیگر برمی گردد. مشهودات زیست محیطی، به عنوان اطلاع یک شخص از تعداد افراد شرکت کننده در فعالیت ها [...]
پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

پرسشنامه میزان اهمیت اخلاق شرکتی و مسئولیت اجتماعی (PRESOR) – سینگاپاکدی و همکاران (۱۹۹۶)

اخلاق شرکتی: اخلاق شرکتی (اخلاق تجاری) شاخه ای از اخلاق کاربردی است که به بررسی اصول اخلاقی و معنوی یا مسائل و مشکلات اخلاقی در محیط واحد تجاری می پردازد به عبارت دیگر اخلاق شرکتی ترکیبی از ارزش [...]
پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

پرسشنامه تصویر برند سبز هتل – سلیمانی (۱۳۹۶)

تصویر برند: انجمن بازاریابی آمریکا تصویر برند را چنین تعریف می کند: "ادراک از یک برند در اذهان افراد. تصویر برند یک بازتاب آینه مانند (اگرچه شاید نادرست) از شخصیت برند یا وجود محصول است. این آن [...]
پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

پرسشنامه بازاریابی گردشگری – سنگابی (۱۳۹۳)

بازاریابی گردشگری به کارگیری مفاهیم مناسب بازاریابی در راستای جذب توریسم و گردشگر در یک منطقه را بازاریابی گردشگری می گویند. بازاریابی گردشگری همجنین به فرایندی اطلاق می شود که طی آن برنامه ریزی، [...]