پرسشنامه رایگان بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس

پرسشنامه رایگان بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس

به منظور بررسی کنترل کیفیت اتاق اورژانس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و ابعاد معیارهای پرستاری، معیارهای ارزیابی پزشکی، معیارهای اقدام پزشکی و [...]
پرسشنامه رایگان شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

پرسشنامه رایگان شایستگی مراقبت معنوی (SCCS)

این پرسشنامه دارای 27 سوال بوده و هدف آن ارزیابی میزان شايستگي هاي دانشجويان پرستاري براي ارايه مراقبت هاي معنوي از ابعاد مختلف (ارزیابی و اجرای مراقبت های معنوی، تخصص گرایی و بهبود کیفیت مراقبت [...]
پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

پرسشنامه کنترل کیفیت اتاق اورژانس

به منظور کنترل کیفیت اتاق اورژانس می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 23 گویه و دارای ابعاد معیارهای پرستاری، معیارهای ارزیابی پزشکی، معیارهای اقدام پزشکی و [...]