پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

پرسشنامه اقدامات زیست محیطی هتل

به منظور بررسی نگرش‌های مشتریان نسبت به اقدامات زیست محیطی (اقدامات سبز) انجام شده توسط هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 12 گویه می‌باشد که از منبع [...]
پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

پرسشنامه استخدام مدیران در صنعت توریسم

به منظور بررسی ویژگی‌های مؤثر بر استخدام و حفظ کارکنان مدیریتی و سرپرستی در صنعت توریسم می توان از پرسشنامه‌ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 16 گویه می‌باشد که از منبع معتبر [...]
پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

پرسشنامه بررسی جو ارائه خدمات در هتل

به منظور بررسی جو ارائه خدمات در هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 39 گویه بوده و دارای ابعاد سیستم‌های خدمات، تمرکز بر مشتری، رهبری خدمات، تکنولوژی [...]
پرسشنامه بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان‌سراها

پرسشنامه بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان‌سراها

به منظور بررسی نگرش‌های مسافران تجاری از خدمات ارائه شده توسط مهمان سراها می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 40 گویه بوده و دارای ابعاد توانایی‌ها و مهارت‌های [...]
پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

پرسشنامه رضایت مهمانان از هتل

به منظور سنجش و ارزیابی رضایت مهمانان از هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 10 گویه می‌باشد که از منبع معتبر وبستر و هانگ (1994) استخراج شده‌اند.
پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل

پرسشنامه بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل

به منظور بررسی کیفیت خدمات ارائه شده توسط هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 29 گویه و دارای ابعاد کیفیت فیزیکی، رفتار و نگرش کارکنان، قابلیت دسترسی، به [...]
پرسشنامه بررسی اخلاق کاری کارکنان هتل

پرسشنامه بررسی اخلاق کاری کارکنان هتل

به منظور بررسی اخلاق کاری کارکنان هتل می توان از پرسشنامه ای که فراهم شده است استفاده کرد. این پرسشنامه دارای 27 گویه می‌باشد که از پژوهش معتبر چاک کیونگ وانگ (1998) استخراج شده‌اند.